Salus ry:n säännöt

Nimi: Terveystieteiden ainejärjestö SALUS ry
Osoite: Arvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere
Rekisterinumero: 214.527
Merkitty rekisteriin: 5.3.2015
___________________________________________________________________

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Terveystieteiden ainejärjestö
Salus ry ja sen kotipaikka on Tampere.

 1. Tarkoitus ja toiminta:

Yhdistys toimii Tampereen yliopiston terveystieteiden opiskelijoiden ainejärjestönä.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • kehittää ja tukea yhteisöllisyyttä terveystieteiden opiskelijoiden välillä ja luoda hyvää ilmapiiriä
 • toimia Tampereen yliopiston terveystieteiden opiskelijoiden edunvalvojana
 • toimia linkkinä terveystieteiden opiskelijoiden, henkilökunnan ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) välillä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja opiskelua tukevia tapahtumia ja toimintaa sekä järjestää retkiä, seminaareja, tiedottaa toiminnastaan ja tekee yhteistyötä yliopiston ja muiden yhteisöjen kanssa
 • kerää varoja oheistuotteiden myynnin avulla
 1. Jäsenet:

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki Tampereen yliopistossa terveystieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat, terveystieteiden jatko-opintoja tai terveystieteiden opintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden sekä kannattajajäsenten maksun suuruuden päättää hallitus syyskokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

 1. Hallitus ja päätösvalta:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksellä on yksi varsinainen toiminnantarkastaja, jonka toimikausi on yksi kalenterivuosi, sekä yksi varatoiminnantarkastaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenille, ellei kokous käsiteltävien asioiden luottamuksellisuuden vuoksi toisin päätä.

 1. Tilikausi:

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään

maalis-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

 1. Kokouksen koollekutsuminen:

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

 1. Yhdistyksen varat:

Mikäli yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, yhdistyksen varat on annettava Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalle.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Lisäksi yhdistyksen nimen saavat kirjoittaa varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät-tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa annetaan yhdistyksen varat Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>