18.6.2021 Toinen viikko Valviralla

Niin vaan on jo toinenkin viikko takana Valviralla. Tällä viikolla meitä on perehdytetty mm. ammattioikeuksiin ja ollaankin päästy niitä itse jo myöntämään. Sekä ulkomailla että Suomessa valmistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee hakea Val-viralta oikeuksia harjoittaa ammattiaan Suomessa tai oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Valviralta on mahdollista hakea kolmenlaisia ammatinharjoittami-seen liittyviä oikeuksia. Voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon am-mattihenkilönä (esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, kätilö tai laboratoriohoitaja), oi-keutta käyttää nimikesuojattua ammatinnimikettä (esimerkiksi lähihoitaja tai koulutettu hieroja) tai rajoitettua ammatinharjoittamislupaa. Valvira ylläpitää myös valtakunnal-lista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä, Terhikkiä. Ammattioikeustieto päivit-tyy JulkiTerhikkiin, kun ammattioikeushakemus on käsitelty ja laillistus tai nimikesuo-jaus on myönnetty.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa on mahdollista toimia myös mui-den henkilöiden, joilla koulutus, kokemus ja ammattitaito ovat riittävät kyseiseen teh-tävään. He eivät kuitenkaan saa kutsua itseään nimikesuojatulla ammattinimikkeellä. Laillistetussa ammatissa, kuten sairaanhoitajana, voi toimia vain henkilö, jolla on suo-ritettuna laillistukseen vaadittava tutkinto ja joka on saanut Valviran myöntämän laillis-tuksen.

Valvira voi myöntää rajoitetun toimiluvan työskennellä julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutetuille lääkäreille sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet ensimmäisen kuulustelun. Toisen kuulustelun jälkeen rajoitettu toi-milupa voidaan myöntää myös terveyskeskuksessa työskentelyä varten.

Ammattioikeuksien myöntämisten ohessa ollaan päästy myös jatkamaan jo perin-teeksi muodostuneen perjantailounaan ylläpitoa. Tavoitteena on käydä joka perjantai uudessa paikassa lounaalla. Suosittelemme kaikille!

Terkuin,

Ellen & Meri