Salus ry:n säännöt

Salus ry:n säännöt

Nimi: Terveystieteiden ainejärjestö Salus ry
Osoite: Arvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere
Rekisterinumero: 214.527
Merkitty rekisteriin: 5.3.2015

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 15.11.2018 ja vahvistettu Patentti- ja rekisterihallinnossa 7.12.2018, josta alkaen säännöt ovat voimassa.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Terveystieteiden ainejärjestö Salus ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys toimii Tampereen yliopiston terveystieteiden opiskelijoiden ainejärjestönä.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • kehittää ja tukea terveystieteiden opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja luoda hyvää ilmapiiriä terveystieteiden opiskelijoiden välille
 • toimia Tampereen yliopiston terveystieteiden opiskelijoiden edunvalvojana
 • toimia linkkinä terveystieteiden opiskelijoiden, Tampereen ylioppilaskunnan sekä muiden keskeisten yhteistyötahojen välillä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja opiskelua tukevia tapahtumia ja toimintaa sekä järjestää retkiä, seminaareja, tiedottaa toiminnastaan ja tekee yhteistyötä yliopiston ja muiden yhteisöjen kanssa
 • kerää varoja oheistuotteiden myynnin avulla

3. Jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki Tampereen yliopistossa terveystieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat, terveystieteiden jatko-opintoja suorittavat opiskelijat tai terveystieteiden opintoja valinnaisina opintoina suorittavat tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kannattajajäsen ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden, sekä kannattajajäseniltä perittävän kannattajajäsenmaksun suuruuden päättää erikseen kummallekin jäsenryhmälle yhdistyksen syyskokous.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä milloin tahansa omalla ilmoituksellaan. Jäsenen on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen yhteydessä, jolloin se merkitään pöytäkirjaan.

Hallitus voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä, toimii vastoin yhdistyksen arvoja ja tarkoitusperiä tai laiminlyö jäsenelle kuuluvat velvoitteet. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen on jättänyt maksamatta yhdistyksen jäsenmaksun yhden (1) viimeksi kuluneen vuoden ajalta.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen. Jäsenelle ei kuitenkaan tarvitse varata tilaisuutta selvityksen antamiseen, mikäli erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistyksessä, ja jäsenen ero yhdistyksestä astuu voimaan heti eroamisilmoituksesta tai erottamispäätöksestä lähtien.

5. Hallitus ja päätösvalta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksellä on yksi varsinainen toiminnantarkastaja, jonka toimikausi on yksi kalenterivuosi, sekä yksi varatoiminnantarkastaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenille, ellei kokous käsiteltävien asioiden luottamuksellisuuden vuoksi toisin päätä.

 6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Varsinaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se kanta, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

8. Kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

9. Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee toimittaa toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Yhdistyksen varat

Mikäli yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, yhdistyksen varat on annettava 1.1.2019 toimintansa aloittavalle Tampereen ylioppilaskunnalle.

 11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Lisäksi yhdistyksen nimen saavat kirjoittaa varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa annetaan yhdistyksen varat 1.1.2019 toimintansa aloittavalle Tampereen ylioppilaskunnalle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.